Senin, 16 Agustus 2010

Asal-usul Jember

Endang Retnowati iku putrane Prabu Brawijaya ing Majapahit. Kejaba ayu rupane, tangkepe, uga grapyak semanak marang sapa wae. Babar pisan ora mbeda-mbedakake drajad Ian pangkat.
Akeh nom-noman kang kesengsem karo Endang Retnowati. Ora sethithik para Pangeran Ian putra ratu sing kepengin ngepek putri Majapahit mau minangka garwa. Ewadene ora ana siji wae sing bisa ngrebut atine Endang Retnowati.
"Putraku Endang Retnowati:' ngendikano. Prabu Brawijaya sawijine dina. "Sliramu wis diwasa.Wis wayahe kagungan garwa. Nanging, geneya nganti saiki atimu isih tinutup kanggo priya?"
"Nyuwun duka, Kanjeng Rama. Kula dereng badhe emah-emah menawi dereng kasembadan gegayuhan kula:'ature Endang Retnowati kanthi kurmat.
"Sing dadi gegayuhanmu iku apa, Ngger?
"Kula kepengin gesang wonten ing laladan ingkang sepi. Kula kepengin sinau bab, agami, Kanjeng Rama"
"Yen mung kepengin sinau bab agama, ora perlu ndadak mapan ing laladan kang mencil. Sliramu bisa nyinau Kitab Suci:'ngendikane Sang Prabu kanthi sareh. "Ngene ya Ngger, luwih becik sliramu tetep manggon ing kraton. Rama bakal nggolekake guru agama sing paling batik."
Prabu Brawijaya ora ngeparengake Endang Retnowati metu saka kraton. Bab iku njalari Endang Retnowati rumangsa kaya manggon sajrone pakunjaran.
Sawijining dina, mbeneri tengah wengi Endang Retnowati lunga saka kraton. Ora ana nayaka praja siji wae kang ngonangi lungane. Kanthi menganggo sandhangan prasaja, Endang -Retnowati mlaku menyang arah wetan. Mlebu metu alas tanpa rasa wedi.Yen bengi dheweke nginep ing omahe wong ndesa, yen wis esuk bali nutugake laku.
Sawise sawatara sasi anggone mlaku, Endang Retnowati tekan papan kang sepi banger. Laladan kono hawane sager. Manuk¬manuk padha.ngoceh pating cruwet. Ing papan iku uga ana kali, jenenge kali Jompo. Banyune bening, iwak-iwak padha lelangen kanthi mardika.
Putri kraton Majapahit iku rumangsa nemokake papan sing dadi idham-idhamane. Apa maneh Endang Retnowati krungu kabar, yen ing sacedhake kali Bedadung sing dununge ora adoh saka kono, ana Brahmana kang ngerti sadurunge winarah. Marang Brahmana mau Endang Retnowati niyat maguru Ian sinau agama. Niyate wis golong gilig, Endang Retnowati kepengin dedunung ing kono.
Wayahe wis sore. Endang Retnowati arep adus ing kali jom.po. Durung nganti kelakon, dumadakan ana nom-noman teka ing papan kono. Sajake nom-noman kuwi putra ratu sing lagi mbebedbag.
"Slirarnu kuwi sapa? Ing papan sepi ngene mung ijen wae,apa sliramu ora wedi?" clathune nom-noman iku.
Endang Retnowati ora sida adus. Gandheng nom-noman iku nuduhake patrap kang becik, Endang Retnowati uga aweh tanggapan becik Wong loro terus rembugan kayo lungguh ing, sandhuwure wot. Ewadene Endang Retnowati ora blaka yen sejatine dheweke iku putrane Prabu Brawijaya ing Majapahit.
"Aku wis kulina mlebu metu alas, Hanging lagi sepisan iki aku weruh kanyatan sing gawe sengseming atiku," kandhane si nom-noman.
"Kanyatan sing kepriye sing wis kelakon gawe sengseming atimu?" Endang Retnowati takon.
"Aku weruh sawenehing wanita sulistya. Kasulistyane wanita mau kaya widadari sing Hate dakrungu ing dongeng. Lan blaka suta was aku tresna marang dheweke."
"Wanita iku sapa? Apa aku kena weruh?"
'Wanita mau ora liya ya sliramu:' kandha ngono iku nom-noman iku nyiwel pipine Endang Retnowati.
Ora ngira yen bakal dijawel pipine, Endang Retnowati ora kober endha. Sakala raine abang manger-mangar. Endang Retnowati tumungkul ora let suwe eluhe tumetes.
"Hlo, geneya sliramu nangis? Apa ana tetembungan utawa tumindakku sing nglarani atimu?" pitakone nom-noman iku_
Endang Retnowati ndhengengek, banjur wangsulan sereng, "Mangertia, aku iki putri raja Majapahit. Nalika umurku ngancik diwasa, ora ana pemudha sing dak lilani nyiwel pipiku. Nanging ing dins iki shrarnu wis wani lancang!"
"Oh, nyuwun pangapunten, Gusti Putri. Saestu kula mboten mangertos menawi panjenengan putri Majapahit," pemudha iku rumangsa nggetuni tumindake.
"Daksepura tumindakmu, Hanging ora ateges bisa ngilangi apa sing wis koktindakake. Mangertia, anggonmu lancang njalari awakku dadi jember. Kowe ngerti apa tegese jember?"
"Jember tegesipun suker, rusuh utawi reged."
"Bener. Dadi, aku saiki minangka wanita sing wes reged, wis ora . suci maneh Mulo minangka tandha pangeling-eling, suk yen rejane jaman, papan kene dak jenengake Jember………….”
Wusanane papan sing mencil iku dadi desa cilik. Saya suwe saya rame sebab ketekan wong¬-wong anyar. Nganti saiki jenenge panggah lestarL Mangkono mau asal-usule Jember, sawijine kutha ing Provinsi JawaTimur iring wetan,kang senajan nduweni teges reged, nanging kuthane pranyata resik, Seger, Ian edi peni. Ora percaya. Coba tindaka mrana.

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 komentar: on "Asal-usul Jember"

Posting Komentar

Buat siapa saja yang suka dengan artikel saya, silahkan anda share di mana saja anda suka (blog, facebook, twitter dll). Namun, bila berkenan mohon cantumkan link sumber dari artikel yang sobat blogger share (copy/paste). Mari bangun Indonesia lebih baik lagi, dengan berbagi informasi yang bermanfaat. Terima kasih,,^o^
======================================================

Next Prev home